Krystyna Długosz-Kurczabowa
dr Krystyna Długosz-Kurczabowa

dr Krystyna Długosz-Kurczabowa
1940 - 2016


Krystyna Długosz-Kurczabowa

..:: ŻYCIORYS NAUKOWY ::..

Krystyna Długosz-Kurczabowa (właśc.: Krystyna Władysława Długosz-Kurczab; ur. 13 kwietnia 1940 r. w Domaszowicach, zm. 14 września 2016 r. w Warszawie); doktor nauk humanistycznych, językoznawca, absolwentka polonistyki UW z 1962 r. i od tego roku pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystej uczelni. W roku akademickim 1967/68 pracowała na Uniwersytecie Budapeszteńskim. Współpracowała z Pracownią Dialektologiczną PAN. Prowadziła zajęcia i wykłady w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, na Podyplomowych Studiach Logopedycznych UW, Podyplomowych Studiach Filologii Polskiej IBL, na Studium Wymowy PWST, w WNT i PWN. Należy do TMJP i TKJ - członek Zarządu i przewodnicząca Oddziału Warszawskiego TKJ.dr Krystyna Długosz-Kurczabowa

..:: AKTUALNOŚCI ::..


Gramatyka historyczna języka polskiego     Gramatyka historyczna języka polskiego w testach, ćwiczeniach i tematach egzaminacyjnych


dr Krystyna Długosz-Kurczabowa

..:: W INTERNECIE ::..

          - Odnośnik: Ludzie nauki - Nauka Polska - bazy danych
          - Odnośnik: Poradnia językowa PWN
          - Odnośnik: Książki w Bibliotece Narodowej
          - Odnośnik: Czasopisma w Bibliotece Narodowej
          - Odnośnik: Książki w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego
          - Odnośnik: Bibliografia Uniwersytetu Warszawskiego
          - Odnośnik: MEN - Recenzenci programów nauczania
          - Odnośnik: MEN - Recenzenci podręczników

dr Krystyna Długosz-Kurczabowa

..:: PUBLIKACJE ::..

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PRAC W PORZĄDKU CHRONOLOGICZNYM

Krystyna Długosz-Kurczabowa
1962

- Porównanie gwar dwóch wsi małopolskich w zakresie morfologii i słownictwa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska, maszynopis stron 166
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Nazwiska żon, córek i synów w dwóch wsiach małopolskich, Poradnik Językowy 1962, z. 2, s. 61-69 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1963

- Jak powstały Kielce, "Słowo Ludu" - Magazyn 1963
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1964

- Recenzja - Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze 6, Poradnik Językowy 1964, z. 9, s. 390-392
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1966

- Przyczynek do gwary kieleckiej, "Słowo Ludu" - Magazyn 1966
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1967

- O nazwiskach polskich, Poradnik Językowy 1967 r., z. 5, s. 229-235
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1969

- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1968, Poradnik Językowy 1969, s. 458-470 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1970

- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1969, Poradnik Językowy 1970, s. 242-258 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1973

- Dialektologia na Zjazdach slawistycznych (I-VI) [w:] Tematyka językoznawcza w programach Międzynarodowych Zjazdów Slawistów (1929-1968), Ossolineum 1973, s. 151-164 [współautor: W. Kupiszewski, J. Wójtowicz]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Les études linguistiques en Pologne 1945-1971, Centre de civilisation Polonaise de l'Universite de Paris - Sorbonne, Paris 1973, s. 177 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1974

- Uwagi o języku Kornela Ujejskiego, Prace Filologiczne t. XXV, 1974, s. 479-489
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1976

- Błędy składniowe w języku prasy technicznej [w:] Z zagadnień poprawności językowej i terminologicznej prasy technicznej, Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT, Warszawa 1976, s. 56-79 [współautor: J. Chludzińska-Świątecka]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1975, Poradnik Językowy 1976, z. 4, s. 190-212 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1977

- Funkcje formantów rzeczownikowych w Leksykonie Jana Mączyńskiego, Prace Filologiczne t. XXVII, 1977, s. 47-157
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1976, Poradnik Językowy 1977, s. 219-237 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1978

- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1977, Poradnik Językowy 1978, s. 216-240 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1979

- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1978, Poradnik Językowy 1979, s. 237-256 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1980

- Formacje na -ajło w języku polskim, Slavia Occidentalis t. 37 1980, s. 21-33
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1979, Poradnik Językowy 1980, s. 240-257 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1981

- Format -us w języku polskim, Slavia Occidentalis t. 38, 1981 r., s. 15-32
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Ocena stylistyczno-językowa miesięcznika "Przegląd gastronomiczny", "Prasa Techniczna" 1981 z. 6
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1980, Poradnik Językowy 1981, z. 6-7, s. 336-359 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1982

- Formant -ynier || -inier w języku polskim, Prace Filologiczne, t. XXXI, 1982, s. 247-249
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Formanty -ada i -jada w języku polskim, Slavia Occidentalis t. 39, 1982, s. 65-71
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1981, Poradnik Językowy 1982, s. 479-507 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1983

- Przemysław Zwoliński (26 IX 1914 - 3 XI 1991), Slavia Occidentalis t.40, 1983, s. 151-154
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Badania Profesora Przemysława Zwolińskiego w zakresie słowotwórstwa, Poradnik Językowy 1983, z. 6, s. 356-362
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1984

- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1983, Poradnik Językowy 1984, z. 8, s. 504-531 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1985

- Od juwenaliów do piernikaliów (Formant -alia w języku polskim), Prace Filologiczne t. XXXII, 1985 r., s. 93-96
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1984, Poradnik Językowy 1985, z. 6, s. 384-408 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1986

- Sposoby przejmowania obcych formantów rzeczownikowych do polskiego systemu słowotwórczego, Poradnik Językowy 1986 z. 4 s. 222-228
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Funkcjonowanie zapożyczonego formantu -ulec w języku polskim, Prace Filologiczne t. XXXIII 1986, s. 247-254
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Formant - eria w języku polskim, Poradnik Językowy 1986 z. 7, s. 466-470
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1985, Poradnik Językowy 1986, s. 338-363 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1987

- Formant -izm w języku polskim, Slavia Occidentalis, t. 34 (1986), Warszawa-Poznań 1987, s. 67-78
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Nowa monografia z zakresu fleksji historycznej; rec. W.R. Rzepka, Demorfologizacja rodzaju w liczbie mnogiej rzeczowników w polszczyźnie XVI-XVII wieku, Poznań 1985, Przegląd Humanistyczny 12, 1987, s. 189-192
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1986, Poradnik Językowy 1987, s. 113-155 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1988

- Biblijne imiona eponimiczne, Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej, Materiały z VI Konferencji Onomastycznej, Szczecin 1988, s. 199-203
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Symbioza słowotwórcza, Sprawozdanie nr 103 za 1986, Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1988, s. 80-83
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- O niektórych formantach słowotwórczych pochodzenia niemieckiego w języku polskim, Polono-Slavica Varsoviensis. 4. Studia nad językiem polskim Wyd. UW, Warszawa 1988, s. 133-153
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Formant -ant w języku polskim, Poradnik Językowy 1988, z. 1 s. 42-49
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Formant -acja w języku polskim, Prace Filologiczne, t. 34, 1988, s. 7-24
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1987, Poradnik Językowy 1988, s. 358-389 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1989

- Czy istnieje w języku polskim formant -mistrz ?, Slavia Occidentalis t. 45 (1988), 1989, s. 35-40
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1988, Poradnik Językowy 1989 z. 6, s. 367-411 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1990

- Apelatywizacja biblijnych nazw własnych w języku polskim, Prace Onomastyczne 34, Ossolineum 1990 r., s. 90
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- O biblijnym Adamie i jego rodzinie, Studia Slavica Hung. 36/1-4 1990 Akadémiai Kiadó, Budapest, s. 71-74
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Nowotestamentowe antroponimy w języku polskim, Poradnik Językowy, z. 8, 1990, s. 605-614
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Z dziewiętnastowiecznego słownictwa bytowego, Poradnik Językowy, z. 7, 1990, s. 42-71
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Profesor Mieczysław Szymczak (5 X 1927 - 30 IX 1985), Slavia Occidentalis, t. 44 (1987), 1990, s. 168-172
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1989, Poradnik Językowy 1990, z. 5, s. 366-391 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1991

- Onomastyka Nowego Testamentu, Slavia Occidentalis 1989/90, t. 46/47 (1991), s. 71-88
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Pochodzenie, produktywność i funkcje formantu -as w języku polskim, Prace Filologiczne, t. 35, 1991, s. 53-58
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Formant -tor, Prace Filologiczne, t. 35, 1991, s. 245-262
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Historia języka i dialektologia w dorobku naukowym Profesora Mieczysława Szymczaka, Prace Filologiczne 1991, t. 36, s. 25-30
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Cykl 13 artykułów: Nazwisko prawdę Ci powie; -Owicze przyszli z Kresów; Od Adama; O potomkach Ewy, czyli Ewiakach; Andrzej Andrychów z Andrychowa; Przybysze; Ziemianie ?; Jeszcze o ziemianach; Przezwiska; Z imienia; O -skich i -ckich prawie wszystko; Tajemnica szlacheckich ciągotek; Nazwiska, nazwiska... nienazwiska? zamieszczonych [w:] Kurier Polski, Magazyn nr 72-132, kwiecień-lipiec 1991 r.;
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Artykuły: Nazwisko prawdę Ci powie, Kurier Polski, Magazyn nr 72; -Owicze przyszli z Kresów, Magazyn nr 82; Od Adama, Kurier Polski, Magazyn nr 82 przedruk [w:] Polonicus, Przegląd prasy krajowej i zagranicznej, kwiecień 1991, Warszawa 1991, s. 6-8
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Stanisław Skorupka (14 II 1906 - 31 V 1988), Slavia Occidentalis t. 46/47 (1989/1990), 1991, s. 387-389
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Recenzja: Barbara Osuchowska, Poradnik redaktora i autora. Nauki ścisłe i technika. Wyd. PT WK, Warszawa 1988, Por.J. 1991 nr 9-10
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1989, Poradnik Językowy 1991, z. 7-8, s. 298-322 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1992

- O przyczynach i mechanizmach wychodzenia z użycia wyrazów i ich znaczeń (na materiale słownika T. Modrzejewskiego "Wyrazy, które umarły i które umierają"), Studia nad słownictwem XIX w. t. I pod red. W. Kupiszewskiego, Warszawa 1992, s. 7-21
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1991, Poradnik Językowy 1992, z. 5, s. 358-389 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1993

- Gramatyka historyczna języka polskiego. Skrypt dla studentów polonistyki, cz. I Pochodzenie języka polskiego. Fonetyka - Fonologia, Wyd. UW 1993 r., s. 137, [współautor: S. Dubisz]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Budowa słowotwórcza XVI-wiecznych nazw maści końskich, Prace Fililogiczne, t. XXXVIII, s. 17-32
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Przedmowa [do:] Jan Stanisław Bystroń, Nazwiska polskie, Książka i Wiedza 1993 r., s. 5-14
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1992, Poradnik Językowy 1993, z. 4, s. 177-215 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1994

- Formant -er w historii języka polskiego, Prace Filologiczne t. XXXIX, s. 7-19
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Biblizmy w języku polskim [w:] Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej, seria I 1994, Warszawa 1994 r., 27-47
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Słowotwórstwo historyczne w podręcznikach akademickich, Poradnik Językowy 1994 nr 5-6, s. 77-87 [współautor: S. Dubisz]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Michael White, John Gribbin, Stephen Hawking. Życie i nauka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994, s. 319 - opracowanie polonistyczne
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1993, Poradnik Językowy 1994, z. 3, s. 38-84 [współautor: W. Kupiszewski]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1995

- Konfesja sandomierska. Transkrypcja i komentarz językowy, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszaw 1995, s. 283
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Moje refleksje konfesyjne (na marginesie prac nad "Konfesją Sandomierską"), Kalendarz ewangelicko-reformowany 1995, Semper, s. 35-44
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1994, Poradnik Językowy 1995, z. 5-6, s. 22-86 [współautor: W. Kupiszewski i I. Winiarska]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1997

- Ojcze nasz - analiza filologiczna [w:] Witold Doroszewski mistrz i nauczyciel, Łomża 1997 r.; Łomżyńskie Tow. Naukowe im. Wagów, IFP Uniwersytetu w Białymstoku, s. 235-242
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1996, Poradnik Językowy 1997, z. 4, s. 25-65 i z. 6., s. 30-48. [współautor: W. Kupiszewski, M. Majewska, I. Winiarska]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1998

- Słownik szkolny. Etymologia, WSiP, Warszawa 1998, s. 334
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Gramatyka historyczna języka polskiego. Podręcznik dla studentów polonistyki, Wyd. UW 1998, s. 333 [współautor: S. Dubisz]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Charakterystyka językowa ekumenicznego przekładu "Ewangelii św. Mateusza", Przegląd Humanistyczny, Warszawa 1998, nr 4 (349), s. 65-96
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Biblijne skrzydlate słowa w wersji ekumenicznej, Studia językoznawcze, red. W. Kupiszewski, Kielce -Warszawa 1998, s. 39-46
Krystyna Długosz-Kurczabowa
1999

- Gramatyka historyczna języka polskiego. V. Słowotwórstwo, Warszawa 1999, s. 103, UW Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki, Seria VI [współautor: S. Dubisz]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Gramatyka historyczna języka polskiego w testach, ćwiczeniach i tematach egzaminacyjnych, Wyd. Harmonia, Gdańsk 1999, s. 158 [współautor: S. Dubisz]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- O ewolucji językoznawczo. W szkole "Nowa Era". Kwartalnik dla nauczycieli, Nr 3(4)/99 listopad 1999 r., s. 15-19
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Skrzydlate słowa ks. Wujka, Niedziela. Tygodnik Katolicki Nr 51(216) N Rok XLII, s. I-VI; Czestochowa-Warszawa 19.12.1999 r. wywiad z red. Izabelą Matjasik
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Filologiczna analiza tekstu w szkole - potrzeba czy zbędny kłopot? Prezentacja metody na przykładzie "Ojcze Nasz", Polonista i Szkoła, Pismo Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów nr 940, s. 10-13
Krystyna Długosz-Kurczabowa

Krystyna Długosz-Kurczabowa
2000

- Apokaliptyczny zielony koń [w:] Prace Filologiczne, t. XLV, Warszawa 2000, s. 134-142
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- O piekle filologicznie [w:] Język-człowiek-kultura. Rozprawy i artykuły, pod. red. Barbary Czopek-Kopciuch, Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Marianowi Jurkowskiemu, Piotrków Trybunalski 2000, s. 212-125
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Wspomnienie o Jagodzie Chludzińskiej, Poradnik Językowy, z. 10, Warszawa 2000, s. 1-3
Krystyna Długosz-Kurczabowa
2001

- Gramatyka historyczna języka polskiego, Wyd. UW, Warszawa 2001, s. 457 [współautor: S. Dubisz]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Pismo Święte Nowego Testamentu i psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych, Towarzystwo Biblijne, Warszawa 2001 - redakcja polonistyczna ksiąg Nowego Testamentu
Krystyna Długosz-Kurczabowa
2002

- Moje spotkania [w:] Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane docent Wandzie Pomianowskiej, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, IFP, Kielce 2002 r., s. 33-36
Krystyna Długosz-Kurczabowa
2003

- Nowy słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2003 (s. 658)
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Bogurodzica [w:] Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje, pod red. W. Decyk-Zięby i S. Dubisza, Wydawnictwa UW, s. 69-99
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Zdrowaś Maryjo. Analiza filologiczna [w:] Słowa jak mosty nad wiekami, Białystok 2003, s. 105-120
Krystyna Długosz-Kurczabowa
2004

- Zapożyczenia [w:] Słownik wyrazów obcych PWN, Opracowanie Lidia Wiśniakowska, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 1047-1053
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Geneza i rozwój znaczeń wyrazu "internacjonalizm" w języku polskim [w:] Zamknięte w języku. Studia językoznawcze, pod red. H. Karaś, Warszawa 2004, s. 42-48
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Szacunek dla słowa - prace językoznawcze profesora Mieczysława Szymczaka [w:] Słowo-myśl-działanie. Towarzystwo Kultury Języka i jego prezesi pod red. Wandy Decyk-Zięby i Józefa Porayskiego-Pomsty, Warszawa 2004, Elipsa, s. 47-66 [współautor: S. Dubisz]
Krystyna Długosz-Kurczabowa
2005

- Słownik etymologiczny języka polskiego, PWN, Warszawa 2005, wyd. II., s. 658
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Gwara Zagnańska pół wieku później [w:] Księga ku czci Kazimierza Długosza, Uniwersytet Szczeciński, w druku
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Obrazy węża w polszczyźnie ogólnej i biblijnej [w:] Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", Poznań 2005, s.105-113
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Językowe procesy integracyjne, Poradnik Językowy, z. 7, Warszawa 2005
Krystyna Długosz-Kurczabowa
- Pismo Święte Nowego Testamentu. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych, Towarzystwo Biblijne, 2005 r. wyd. III - redakcja polonistyczna
Krystyna Długosz-Kurczabowa

dr Krystyna Długosz-Kurczabowa

Uniwersytet Warszawski

Krystyna Długosz-Kurczabowa
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

dr Krystyna Długosz-Kurczabowa

Krystyna Długosz-Kurczabowa
INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego

dr Krystyna Długosz-Kurczabowa

Towarzystwo Kultury Języka

Krystyna Długosz-Kurczabowa
TOWARZYSTWO KULTURY JĘZYKA

Krystyna Długosz-Kurczabowa
dr Krystyna Długosz-Kurczabowa


Krystyna Długosz-Kurczabowa

Copyright © Krystyna Długosz-Kurczabowa - Warszawa 2003-2006

Ostatnia aktualizacja: 06 stycznia 2006 r. / 14 września 2016 r.

Krystyna Długosz-Kurczab Krystyna Długosz-Kurczabowa * Krystyna Długosz-Kurczab * Krystyna Długosz-Kurczabowa